"THE CASE FOR ZERO WASTE" - "STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA"

Programski okvir: IPA II CBC Hrvatska - Srbija

Naziv projekta: "THE CASE FOR ZERO WASTE" - "Stvaranje društva bez otpada"

Nositelj: Unikom d.o.o. Osijek

Partneri u projektu: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica, Udruga za zaštitu prirode i okoliša "Zelni" Osijek, Grad Sremska Mitrovica, Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice

Glavni cilj projekta: Doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju u prekograničnom području, kroz razmjenu iskustava i zajedničkih aktivnosti na području zbrinjavanja otpada, kao i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada kroz razvijanje sustava prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Ključne aktivnosti: Partneri iz Osijeka prenijeti će svoja znanja polaznicima edukacije o kompostiranju iz Sremske Mitrovice, koji će educirati predškolsku, osnovnoškolsku djecu i odrasle o važnosti selektivnog prikupljanja otpada, procesu kompostiranja i upotrebi kompostera. Konferencija o otpadu održati će se u Osijeku, a osnovati će se i Međunarodni forum o gospodarenju otpadom u čijem radu će sudjelovati stručnjaci iz Hrvatske i Srbije. Projektni partneri izraditi će i distribuirati edukativne materijale građanima Osijeka i Sremske Mitrovice. U sklopu projekta Unikom će nabaviti 1300 žutih posuda za prikupljanje plastike i 80 posuda za 20 mini eko-otoka, a Komunalije će nabaviti 32 eko otoka sa po 3 velike kante za selektivno prikupljanje otpada i 1000 kompostera. U sklopu postojećeg reciklažnog dvorišta na lokaciji Jug II izgraditi će se eko-park u svrhu uspostavljanja edukacijskog centra za provedbu edukativnih radionica o primarnoj selekciji otpada za učenike i građane. Nastajanje eko-parka pratiti će Facebook kampanja "Od plastike do šume" u sklopu koje će se bilježiti količine prikupljene plastične ambalaže te se za određenu količinu prikupljenog plastičnog otpada posaditi drvo u eko-parku. Također se planiraju obilježiti Dan planeta Zemlje i Dan Zaštite okoliša organizacijom manifestacija na kojima će djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, kao i učenici srednjih škola natjecati u edukativnim igrama i imati priliku osvojiti vrijedne nagrade.

Glavne ciljne skupine: djeca predškolskog i školskog uzrasta, osobe sa posebnim potrebama, nevladin i poslovni sektor kao i svim ostalim zainteresiranim građanima

Trajanje projekta: 28.11.2013. - 27.11.2015. 

Ukupna vrijednost projekta: 676.170,24 EUR