O nama
Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije (JU ŽRA OBŽ) je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14;123/17.) i Odluke Skupštine Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik 4/18.), s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Osječko-baranjske županije, kao javna ustanova za obavljanje poslova regionalnog koordinatora za područje Osječko-baranjske županije, odnosno trajno obavljanje registrirane djelatnosti. Osnivač JU ŽRA OBŽ je Osječko-baranjska županija.

JU ŽRA OBŽ je pravna osoba samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju, sukladno zakonu i propisima utemeljenim na zakonu i aktu o osnivanju, kao regionalni koordinator za područje Osječko-baranjske županije koji obavlja sljedeće poslove:

 • - izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti Osnivač,
 • - provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje njihova usklađenost,
 • - pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
 • - pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
 • - provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti Osnivač i
 • - provodi programe ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.
Pored navedenog, kao regionalni koordinator je dužna, osim navedenih poslova obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj zakonom stavljeni u nadležnost, pod nadzorom MRRFEU, kao što su:
 • - upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • - koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • - provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
 • - obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati Osnivača i nadležno ministarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja (MRRFEU), o njihovoj provedbi,
 • - surađivati s MRRFEU i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
 • - usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
 • - obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva,
 • - sudjelovati u radu partnerskih vijeća.
JU ŽRA OBŽ može obavljati i druge poslove u okviru svojih javnih ovlasti utvrđenih posebnim propisima, odnosno poslove koji su joj povjereni.
Jedan od značajnih izvora financiranja razvojnih aktivnosti, projekata i programa (APP) čine EU sredstva, s posebnim osvrtom na Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) te druga EU dostupna sredstva razvojnim dionicima RH, odnosno dionicima s područja Osječko-baranjske županije.
Akti Osnivača i važeći razvojno-planski dokumenti za područje Osječko-baranjske županije, s posebnim osvrtom na Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, koji je pokrenut kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija.

ORGANIZACIJSKA SHEMA JU ŽRA OBŽ

OSTALO

INFORMIRANJE

Službenik za informiranje
Kristina Stupin
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

katalog informacija 2014

Pravilnik o radu

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ivana Biondić
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 1. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 2. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu dostojanstva radnika
Ivana Starčević
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 1. Odluka o imenovanju službenika za za zaštitu dostojanstva radnika
NABAVA

Izjava o ne provođenju postupka javne nabave za 2014.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 1. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
 2. Predsjednik uprave: dr.sc. Stjepan Ribić
 3. Član uprave: Zvonimir Klobučar, mag.informatol.

Plan Nabave

plan nabave 2019

plan nabave 2018

plan nabave 2017
plan nabave 2016
pravilnik jednostavne nabave 2016
-izmjena i dopuna plana nabave 2016. (01.10.2016.)
plan nabave 2015
- izmjena i dopuna plana nabave 2015. (14.05.2015.)
- druga izmjena i dopuna plana nabave 2015. (01.09.2015.)
plan nabave 2014
- izmjena i dopuna plana nabave 2014. (01.10.2014.)
plan nabave 2013

plan nabave 2012

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

SPONZORSTVA I DONACIJE

Sponzorstva i donacije 2015.

Sponzorstva i donacije 2014.

Sponzorstva i donacije 2013.

IZVJEŠĆA O RADU RRA SiB
 1. Izvješće 2017.
 2. Plan rada i poslovanja za 2017.
 3. Pravilnik o radu
 4. Financijski plan za 2017.
 5. Izvješće 2016.
 6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
 7. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju za 2016.
 8. Odluka o rasporedu ostvarene dobiti 2016.
 9. Zapisnik Skupštine RRA SiB 14.03.2017
 10. Plan rada i poslovanja za 2016.
 11. Financijski plan za 2016.
 12. Izvješće 2015.
 13. Izvješće 2014.
 14. Izvješće 2013.
 15. Zapisnik o provjeri isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2013.
 16. Izvješće 2012.
 17. Izvješće 2011.
 18. Izvješće Državne revizije 2011.
 19. Izvješće 2010.
 20. Izvješće 2009.
 21. Izvješće 2008.
 22. Izvješće 2007.